personeel-ls

Visie

Binnen het opvoeding- en pedagogisch project van onze basisschool staan vijf pijlers centraal.

1. Werken aan een schooleigen katholieke identiteit
We werken aan een school waar we leven naar het voorbeeld van Jezus Christus.
Maria, krijgt als zorgzame mama in onze school een symbolische, centrale plaats.
De katholieke opvoeding is op onze school dagdagelijks waar te nemen en te beleven. We hechten als katholieke dialoogschool veel belang aan en bouwen op de volgende intenties:
* in het waarderen van het leven en de schepping als geschenk door er verantwoordelijkheid en zorg voor op te nemen.
* in het voorleven en aanreiken van waarden.
* via verwondering, bewondering en dankbaarheid om de rijkdom, de verscheidenheid en de schoonheid van mens en   omgeving.
* in de hartelijke, respectvolle omgang tussen alle betrokkenen bij het schoolgebeuren.
* in godsdienst- en andere waarde(n)volle lessen en zingevende activiteiten.
* via aandacht voor vreugde en verdriet bij grote levensmomenten.
* in het overbrengen van de Blijde Boodschap in vieringen, gebeds- en stiltemomenten.
* in de inspanningen en de aandacht voor zwakken, kansarmen, rechtelozen en de derde wereld.
Wij staan open voor andere overtuigingen en verwachten van alle kinderen en hun ouders dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van onze katholieke opvoeding. Kinderen nemen altijd deel aan de godsdienstlessen, schoolinterne vieringen, zingevende en stiltemomenten.

2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
We streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind na. De school zal met de leerplannen en met respect voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die de overheid voorschrijft, waken over een evenwichtig aanbod. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat hierin centraal. Dat betekent dat onze school kinderen wilt begeleiden in de ontwikkeling van hun kennis en denken, hun waardebesef en gevoelsleven, hun lichamelijke en motorische ontwikkeling.
We kiezen voor duidelijke leerlijnen met aandacht voor een afgesproken opbouw en een zinvolle samenhang tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen. Kennis, vaardigheden en attitudes worden hier geoefend en verworven. Zin in leren, zin in leven staat centraal.

3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat
Graag naar school komen, met een positieve ingesteldheid willen leren en een goed welbevinden zijn belangrijke basisvoorwaarden in ons hedendaags kindgericht onderwijs. We begeleiden en evalueren daarom vanuit waardering en bevestiging voor inzet en groei.
Kinderen nemen wij serieus. We kijken naar hun mogelijkheden en stimuleren hen hierin om te komen tot optimale ontwikkelingskansen. We differentiëren hierbij in aanpak en aanbod.
We willen kinderen goed leren kennen en maken ook tijd voor individuele kindercontacten.
We kiezen voor moderne werkvormen binnen traditioneel onderwijs. Traditioneel omdat we belang hechten aan orde, netheid, respect en afspraken. Moderne werkvormen omdat we hedendaags onderwijs willen bieden aan hedendaagse kinderen. Het coöperatief leren (CLIM), hoekenwerk, contractwerk, de focus op leren leren en sociaal-relationele opvoeding en ICT- vaardigheden zijn hier mooie voorbeelden van. Leren en het verwerven van nieuwe leerinhouden blijft onze belangrijkste opdracht.
We willen onze kinderen grondig voorbereiden op het secundair onderwijs: voortdurende nascholing en vakoverleg met de leerkrachten van het secundair onderwijs zijn hier een belangrijke meerwaarde.
We willen kinderen oriënteren volgens hun mogelijkheden en talenten. “Een kroon voor elk kind” is dan ook onze schoolslogan!

4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen door te werken met een kindvolgsysteem van kleuter tot lagere school.
Elk kind is uniek, daarom differentiëren we in onze aanpak waar nodig. Met gevarieerde werkvormen, een aangepaste klasorganisatie en een rijk aanbod aan materialen willen we vooral preventief werken en planmatig aansluiten bij het leer- en ontwikkelingsproces van ieder kind.
We werken handelingsgericht wat betekent dat we voor elk kind naar de onderwijsbehoeften kijken om hen zo beter tot leren en ontwikkelen te laten komen. Ieder kind heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We hechten binnen de grenzen van ons schoolwerkplan en redelijke aanpassingen een bijzondere aandacht aan de meest zorgbehoevende kinderen. We zoeken voor hen naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze leersterke kinderen te vergeten. Ook zij krijgen extra aandacht!
We geven aandacht aan het respecteren van elkaar en hebben oog voor kinderen die “anders” zijn. Op onze school wordt pesten en uitlachen niet gewaardeerd. We hanteren een antipestplan. Discriminatie zullen we bestrijden.
We streven naar een school waar ‘ontdekkingen’ en ‘ontwikkelingen’ regelmatig gevierd worden en dat er voor elk kind af en toe een “kroontje” zou zijn, niet naar de maat van de school, maar naar de maat van elk kind.

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
In een school waar goede relaties zijn tussen alle schoolparticipanten, zullen kinderen zich geborgen voelen. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende, motiverende en coördinerende leiding van de directeurs. We vinden het belangrijk om te werken aan een sfeer die bereid maakt om te leren en elkaar te waarderen, die moed geeft om initiatief te nemen, die het zelfvertrouwen vergroot, die toont dat wij, kinderen en volwassenen, veel van elkaar te leren hebben.
We streven ernaar een enthousiast team te vormen waarin een collegiale en vertrouwelijke sfeer heerst en waarin, met respect voor elkaars eigenheid, intens wordt samengewerkt.
In een open dialoog kunnen ouders en leerkrachten delen in elkaars verwachtingen en samen de beste weg zoeken in de ontplooiing van hun kind. Om samen school te maken vinden we het belangrijk dat er een optimale communicatie is tussen kinderen, ouders, schoolteam, directie en schoolbestuur. We hebben dan ook een directieraad, een schoolraad (samengesteld uit afgevaardigden van het schoolteam, voorzitter en ondervoorzitter van de ouderraad en leden vanuit de lokale gemeenschap), een pedagogische raad (pedagogisch begeleider Bart Delanghe, directies, zorgcoördinator(s) en een afgevaardigde uit het kleuter- en lagere school team), een actieve leerkrachtenvergadering, een ouderraad (alle kandidaat-ouders met een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester), maar zeker ook een leerlingenraad: de kindervergadering (4v,5v,6v; jongen en meisje per klas).
Een meerwaarde op onze school is de samenhang tussen basisschool, secundaire school en internaat. Via een open en democratisch schoolbeleid wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen.
Samenwerking in en ook buiten de school is een uitdrukking van “verbondenheid”. Ook dat komt de kinderen ten goede. Daarom willen we zoeken naar zinvolle vormen van samenwerking met CLB, buitengewoon onderwijs, externe hulpverleners, lokale gemeenschap, scholen uit de scholengemeenschap en de gemeente, het rusthuis, de politie, de bib, de parochie,…
Een lage schooldrempel, een vriendelijk onthaal en een sterke luisterbereidheid bevordert deze contacten. We verdienen een plaats in de gemeenschap.